۰
 
مهارتهاي گفتگو در خواستگاري
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۹
Share/Save/Bookmark
 
شناخت به وسیله گفتگو کمکی براي افراد است تا زمینه و پایه هاي ازدواج موفق را پی ریزي کنند. براي رسیدن به این شناخت، لازم است هر دو طرف مهارتهاي گفتگو را بیاموزند. تا دچار شناخت سطحی و احساسات زودگذر نشوند این مهارت ها عبارتند از:

-۱ براي شروع صحبت دختر و پسر در جلسه گفتگو، بهتر است آغازکننده پسر باشد و سؤالات خود را مطرح نماید:
نکته: دختر نیز پاسخ دقیق و درستی داده و نظر فرد مقابل را در همان مورد بپرسد.
-۲ با توجه به اهمیت گفتگو میتوان از قبل سؤالات را بر روي کاغذ نوشت تا هنگام صحبت کردن، مطالب فراموش نگردد.
نکته: برخی به ضبط جلسات گفتگو به شکل صوتی و تصویري اقدام میکنند که این امر هم خالی از اشکال نیست، زیرا ممکن است در این گفتگوها برخی مسائل خصوصی خانوادگی و در مواردي اسراري ذکر شود که ضبط آنها در هر دو خانواده نگرانی هایی را ایجاد کند.
-۳ نکته: اولین سؤالات، دل مشغولیها و حساسیتهاي افراد را در جلسات گفتگو نشان میدهد. زمانی که فرد از شما پرسش میکند و به پرسشهاي شما پاسخ میدهد باید شما به پرسشهاي او توجه و دقت کنید، زیرا میتوانید اهداف و معیارهاي او را در زندگی بفهمید. براي نمونه اگر فرد اولین سؤالاتش مسائل مادي مانند: مسکن، ماشین، پس انداز و غیره باشد، مطمئناً دنیاي درون برایش در درجه دوم اهمیت قرار دارد و بالعکس.
-۴ بهتر است از پرسیدن سؤالات بی ارزش و بی اهمیت مثل: رنگ و غذاي مورد علاقه و ... در جلسات اولیۀ گفتگو خودداري کرد، چون در اکثر این موارد افراد سعی میکنند سلیقه هاي خود را شبیه به فرد مقابل بیان کنند.
نکته: البته سلیقه هاي افراد اهمیت دارند اما مهم این است که نگاه ها، تفکرات، باورها و ... بررسی شوند که آیا هم سو، هم جهت و هم سنخ می باشند یا نه.
-۵ نکته: نباید انتظار داشت که سؤالات استاندارد، از پیش تعیین شده داراي جوابهاي مشخص باشد، زیرا هر کس مطابق با ذهنیت و تصورات خود به سؤالات جواب میدهد.
ممکن است برداشت فرد مقابل از یک مفهوم، با برداشت شما از همان مفهوم مغایرت داشته باشد و عدم توجه به این نکته، در آینده مشکلاتی را ایجاد نماید. پس بهتر است در چنین مواردي قبل از طرح سؤال از فرد مقابل، در مورد این گونه مفاهیم توضیح خواسته و سپس سؤال اصلی را مطرح کنید.
نظر شما در مورد قناعت در زندگی چیست » : به عنوان مثال: قبل از این که سؤال شود
به نظرشما قناعت یعنی چه » : پرسیده شود

-۶ سؤالات کلی، حتماً جواب کلی دارد مثلاً:
- نظر شما در مورد حجاب چیست؟
- شما چه توقعی از همسر آینده تان دارید؟
- نظر شما در مورد اخلاق و ایمان چیست؟
- معیارهاي شما براي ازدواج چیست؟
- شما چه نقشی براي زن و یا چه نقشی براي مرد در خانواده قائل هستید؟

نکته: جواب هاي کلی مبهم هستند طرفین سؤالات را بر اساس ذهنیات خود تفسیر میکنند. و این امر ممکن است شناخت افراد از یکدیگر را با مشکل مواجه کند.

مثلاً به جاي این که این سؤال کلی را بپرسید که نظرتان در مورد حجاب چیست؟ سؤالات جزئی زیر را بپرسید؟
- آیا آقایان هم باید حجاب داشته باشند؟
- شما حجاب همسر خود را چه می دانید؟
- شما روابط با نامحرم را براي همسرتان تا چه حد باز و یا محدود میدانید؟ در مورد خودتان چطور؟

و صدها سؤال از این دست که تمرکزشان بر جزئیات است؟ یعنی مثالهایی که در زندگیهاي مختلف کم و بیش ممکن است پیش بیاید.
نکته: این به شما بستگی دارد که سؤالها را جزئی و با مثال و متناسب با احوال خود طرح کنید.
۷ مهارت خوب گوش دادن بسیار مهم است چرا که در جلسه خواستگاري عمده دغدغۀ افراد، خوب حرف زدن است درحالی که خوب گوش دادن مهم تر و لازم تر است.

۸- توجه کنید که هنگام جواب دادن به سؤالات حتماً باید خودتان را در موقعیت سؤال قرار دهید و هیچ گاه پدر، مادر، برادر و خواهرتان را به جاي همسرتان در موقعیت قرار ندهید.

نکته: شاید دیر آمدن پدرتان به منزل براي شما خیلی مهم نباشد و شما در مقابل آن هیچ عکس العملی نشان ندهید. ولی یقیناً در مورد همسرتان چنین نخواهد بود. بنابراین هنگامی که از شما پرسیده میشود اگر همسرتان دیر به منزل بیاید چه عکس العملی نشان میدهید؟ نباید همسر را جاي پدر قرار داده و همان عکس العملی را که در مقابل دیر آمدن پدرتان دارید، مطرح کنید.
-۹ اگر فرد مقابلتان اتاق جداگانه اي داشت، از او بخواهید در همان اتاق گفتگو کنید.

نکته: نظم و چینش وسایل اتاق، تابلوها و کتابها همه پیام هایی دارند که میتواند طرف را در شناخت فرد مقابل یاري دهد.

۱۰- به جواب ها بسیار دقت کنید،
نکته: کسی که در جواب سؤال (آیا گذشتۀ خوبی داشته اید؟) می گوید: (از لحظه لحظه عمرم به خوبی استفاده کرده ام) دقیقاً معناي این پاسخ را از او بپرسید. زیرا امکان دارد خوبی از دید او رفاه مالی و ثروت باشد و از دید شما، معناي دیگري داشته باشد.

-۱۱ در گفتگو باید خیلی زیرکانه سؤالات را به صورت معکوس مطرح نمایید.

نکته: اگر به او بگویید من خیلی اهل تفریحم نظر شما درباره تفریح و گردش چیست؟

امکان دارد او در پاسخ به شما بگوید: من هم همین طور. این سؤال، سؤال معکوس نیست.
نظرتان راجع به کسانی که میگویند هیچ جا خانه خود آدم نمیشود ندهد تا طبق نظر شما پاسخ دهد و حتماً جوابی که میدهد واقعاً نظر خود اوست.

یا مثلاً در مورد صداقت، مستقیماً نپرسید. نظر شما راجع به صداقت چیست؟ در این صورت او پاسخ میدهد من فردي صادق هستم، صداقت در زندگی خیلی مهم است و ... اما اگر بپرسید نظرتان راجع به دروغ مصلحتی چیست؟
او نمیتواند بفهمد واقعاً نظر شما چیست، این در حالی است که شما دروغ مصلحتی را هم جایز نمیدانید، ولی پاسخی که میدهد نظر واقعی اوست.
به عنوان مثال: دختري از این که همسرش با فرد نامحرمی گرم بگیرد و خواهرانه بر خورد کند متنفر است این را میتواند به دو گونه مطرح کند.

الف) من از این که همسرم با نامحرم (خواه غریبه یا آشنا) گرم برخورد کند، متنفرم.

ب) به نظر شما با توجه به این که آداب معاشرت حکم میکند که انسان به گونه اي با دیگران برخورد کند که او را متحجر و بی ادب نخوانند، یک مرد در روابطش با نامحرم چگونه باید باشد؟ اگر این نامحرم آشنا بود چه؟ فرقی بین نامحرم آشنا و غریبه هست؟ نظر شما چیست؟
اگر چند سؤال این چنینی در گفتگو باشد فرد مقابل مجبور است چیزي را که اعتقاد دارد بیان کند زیرا که نمیداند موضع شما چیست؟

سؤالاتی که فرد مقابلتان خیلی رك و مستقیم باید به آنها پاسخ دهد، مناسب نیست، چرا که باعث ایجاد تنش و تحریک میشود. براي نمونه براي آگاهی از این که او هنگام عصبانیت چه کار میکند یا میزان خشونت او در چه حدي است، بهتر است بپرسید زمانی که از دست خواهر و برادرتان ناراحت و عصبانی میشوید چه میکنید؟ تا این که مستقیماً از او سؤال کنید که آیا شما هنگام عصبانیت اهل زد و خورد هستید یا نه؟ از بیان کردن سؤالاتی که پاسخ آنها بله یا خیر است خودداري کنید.

۱۲- سؤالاتی که پاسخ آنها بله یا خیر است زیاد جالب نیست

نکته: شاید او جوابی دهد که نیاز به تحلیل و توضیح داشته باشد
مثلاَ در مورد تعصب به همسر و ساده زیستی و ... حتماً از او توضیح کامل بخواهید که منظورش از این که میگوید ساده زیستی در زندگی من از اهمیت ویژهاي برخوردار است، یعنی چی؟

۱۳ سؤالاتی که مربوط به بررسی حالات روحی و روانی و صفات طرف مقابل میباشد، لازم است معادل مثبت صفات پرسیده شود.

نکته: ممکن است فرد موضع بگیرد، مثلاً بپرسید بیشتر حسابگر هستید یا دست و دل باز؟
در این صورت مقابل هر کدام را انتخاب کرد، احساس بدي ندارد.
کد مطلب: 4893