۰
 
آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی شهر گرمدره
تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۲۳:۵۸
Share/Save/Bookmark
 
در اجراي ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آيين نامه اجرايي به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر گرمدره می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۲ برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی شهر گرمدره به شرح زیر می باشد:

۱ - آقاي حميد اعظميان فرزند حبيب اله كد نامزد ۱۴۲۷۲ - آقاي حسين اكبري نيا فرزند محرمعلي كد نامزد ۱۴۶۹۳ - آقاي كرامت بابازاده فرزند بايرام كد نامزد ۱۵۴۲۴ - آقاي رضا بختيار مشهور به حميد فرزند الله يار كد نامزد ۱۵۸۱۵ - آقاي حميدرضا بورقي فرزند محمدرضا كد نامزد ۱۵۹۸۶ - خانم اكرم بيات فرزند علي كد نامزد ۱۶۱۷۷ - آقاي نورالدين پيرايه فرزند فتا ح كد نامزد ۱۶۴۷۸ - آقاي شاهد پيوند فرزند صمد كد نامزد ۱۶۵۱۹ - آقاي محسن توسلي فرزند عباس كد نامزد ۱۶۸۷۱۰ - آقاي جواد تيموري فرزند علي يار كد نامزد ۱۷۱۲۱۱ - آقاي رضا تيموري فرزند خدايار كد نامزد ۱۷۱۴۱۲ - آقاي خسرو ثلاثي فرزند محمد حسن كد نامزد ۱۷۱۵۱۳ - آقاي مصطفي جليلوند فرزند نورالدين كد نامزد ۱۷۲۹۱۴ - آقاي سيدبكتاش حجتي فرزند سيدعالي كد نامزد ۱۷۹۶۱۵ - خانم سيده مهناز حسيني فرزند سيدحسن كد نامزد ۱۸۲۸۱۶ - آقاي جمال حمدگذار فرزند صالح كد نامزد ۱۸۴۶۱۷ - آقاي مسعود خداپرست فرزند اسفنديار كد نامزد ۱۸۷۲۱۸ - آقاي وحيد خداپرست فرزند محمدقلي كد نامزد ۱۸۷۴۱۹ - آقاي ياسر خزائي فرزند علي نجف كد نامزد ۱۸۷۶۲۰ - آقاي محمود خيشوند فرزند محمد كد نامزد ۱۹۴۵۲۱ - آقاي مصطفي رشوندآوهء فرزند غلامحسن كد نامزد ۲۱۴۱۲۲ - آقاي علي رنجبر فرزند رضا كد نامزد ۲۱۶۵۲۳ - آقاي مسعود سعيدي فرزند عباس كد نامزد ۲۴۲۹۲۴ - آقاي داود سعيديان مهر فرزند لطيف كد نامزد ۲۴۵۱۲۵ - آقاي معرفت سلطاني فرزند مرحمت كد نامزد ۲۴۵۹۲۶ - آقاي رضا سلگي فرزند محمدباقر كد نامزد ۲۴۶۱۲۷ - آقاي سعيد سلگي فرزند علي كد نامزد ۲۴۶۲۲۸ - آقاي عباس سلگي مشهور به افشار فرزند شمس ا... كد نامزد ۲۴۶۴۲۹ - آقاي فرزاد سلگي فرزند رحيم كد نامزد ۲۴۶۵۳۰ - آقاي داود شاه محمدي فرزند نورالله كد نامزد ۲۴۹۸۳۱ - آقاي مصطفي شفاعت فرزند عين اله كد نامزد ۲۵۲۶۳۲ - خانم مهري شيخ داداشي ديوشلي فرزند ابوالحسن كد نامزد ۲۵۶۲۳۳ - آقاي ابوالفضل شيردل مغانلو فرزند حسن كد نامزد ۲۵۶۸۳۴ - خانم حوريه صادق مغانلو فرزند غفار كد نامزد ۲۵۷۸۳۵ - آقاي فعاد صالحي فرزند منصور كد نامزد ۲۵۸۹۳۶ - آقاي حسين صفري كلايه فرزند زين العابدين كد نامزد ۲۶۲۱۳۷ - آقاي اسماعيل عباسي فرزند اعظم كد نامزد ۲۶۸۲۳۸ - آقاي علي عباسي فرزند غلام كد نامزد ۲۶۸۶۳۹ - آقاي غلامحسين عبداللهي مشهور به حسين فرزند سيف اله كد نامزد ۲۶۹۵۴۰ - آقاي اسماعيل عظيميان فرزند ابراهيم كد نامزد ۲۷۵۴۴۱ - آقاي محمد فخاري مشهور به رضا فرزند علي اكبر كد نامزد ۲۸۲۴۴۲ - آقاي رسول فصيحي فرزند مصطفي كد نامزد ۲۸۵۷۴۳ - آقاي سيدهادي فلسفي فرزند سیدعباس كد نامزد ۲۸۶۱۴۴ - آقاي امير فياضي فرزند نصراله كد نامزد ۲۸۶۲۴۵ - آقاي بابك قلج خاني فرزند بهمن كد نامزد ۲۹۱۸۴۶ - آقاي احسان كرمي فرزند رمضان كد نامزد ۲۹۶۸۴۷ - آقاي كريم كريمي فرزند قربانعلي كد نامزد ۲۹۷۴۴۸ - آقاي كريم كريمي كلايه فرزند قريبعلي كد نامزد ۲۹۸۲۴۹ - آقاي يعقوب مبتكر فرزند حسین كد نامزد ۴۱۹۵۵۰ - آقاي محمدرضا محسني فرزند ابوالفضل كد نامزد ۴۲۱۶۵۱ - آقاي جعفر محسني دره بيدي فرزند عباسعلي كد نامزد ۴۲۱۷۵۲ - آقاي اميرمسعود محمدي شمس آبادي فرزند عيدي محمد كد نامزد ۴۲۶۴۵۳ - آقاي محمدباقر مرادي فرزند علي مراد كد نامزد ۴۲۸۱۵۴ - آقاي امير مسلمي قلعه ناظري فرزند داود كد نامزد ۴۲۹۱۵۵ - آقاي محسن معظمي گودرزي فرزند محمود كد نامزد ۴۵۱۴۵۶ - آقاي محمد ملكي فرزند محرم علي كد نامزد ۴۵۲۹۵۷ - آقاي محمد منيعي فرزند يارعلي كد نامزد ۴۵۴۹۵۸ - آقاي خسرو ميرالي فرزند حسن كد نامزد ۴۵۸۷۵۹ - آقاي اسماعيل ميرزانژاد فرزند حيدر كد نامزد ۴۵۹۵۶۰ - آقاي احمد نجفي فرزند علي مراد كد نامزد ۴۶۲۵۶۱ - آقاي اكبر نصيري فرزند اله يار كد نامزد ۴۶۴۸۶۲ - آقاي محمدرضا نوروزپور فرزند بيژن كد نامزد ۴۶۷۲۶۳ - آقاي رضا نوروزي فرزند محمد كد نامزد ۴۶۷۴۶۴ - آقاي ولي نيك سيرت فرزند نوروز كد نامزد ۴۶۸۶۶۵ - خانم سميه هاشم پورمحمدي فرزند حسينعلي كد نامزد ۴۷۱۸

توجه :

۱- نظر به اینکه تعداد اعضاي اصلی شوراي اسلامی این شهر ۵ نفر است، رأي دهندگان در روز اخذرأي فقط اسامی تعداد حداکثر ۵ نفر را می توانند دربرگ رأي بنویسند .

۲- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداري كرج در اجراي ماده ۵۲قانون انتخابات شوراهاي اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأي، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کاریا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .


مهدي ايران نژاد فرماندار شهرستان كرج
کد مطلب: 2038